کنفرانس جوانان در مسیر صلح

“محبت میتواند هر مرز را بازکند!”

اولین کنفرانس برای ترویج فرهنگ بشر دوستی در قالب صلح و عدم خشونت در کابل برای اشتراک کننده گان 34 ولایت برگذار میگردد. اشخاص که خواهان اشتراک در این کنفرانس هستند فورم ثبت نام را خانه پوری نمایند.

کنفرانس از تاریخ 2017/9/18 الی 2017/9/21 برگذار میگردد.

مهلت ثبت نام الی تاریخ  31 / 8/2017 میباشد.

سهولت های این کنفرانس:

  • پرداخت کرایه رفت و آمد، اشتراک کننده ها در وسیله های نقلیه ۳۰۳.
  • پرداخت تمام مصارف بود و باش اشتراک کننده ها در مدت کنفرانس.

( جای بود و باش، سه وقت غذای معمولی. مصارف شخصی بعهده خود شما است)

برگذارکننده گان: انجمن رضاکاران صلح افغانستان به کمک پروژه ترویج صلح موسسه IAM و موسسه افغان رآیان

فورم کنفرانس جوانان درمسیر صلح