توزیع لحاف به خانواده های نیازمند

 

انجمن اجتماعی رضاکاران صلح افغانستان مطابق برنامه سالانه خویش شروع به توزیع لحاف به خانواده های نیازمند نموده است. در برنامه مذکور همه ساله سه هزار لحاف به یک هزار و پنجصد خانواده فقیر توزیع میگردد. ابتدا خرید پنبه، تار و تکه برای دوخت لحاف توسط رضاکاران صورت گرفته، در مرحله بعد همه لحاف ها توسط شصت خانم نیازمند دوخته میشود. برای دوخت این سه هزار لحاف بعد از یک بررسی کلی، از اقوام مختلف شصت خانم داوطلب و نیازمند از مناطق گوناگون انتخاب گردیده و در مقابل دوختن هر لحاف دست مزد دریافت مینمایند که میتواند کمک مالی برای آنها به حساب رود.

بلاخره بعد از آماده شدن لحاف ها این سه هزار لحاف به خانواده های نیازمند توسط جوانان رضاکار از این نهاد به توزیع گرفته میشود.

انگیزه و تاریخچه این پروژه ارتباط میگیرد به سال ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ میلادی. سال های که چندین انسان از اثر سردی زمستان در کمپ های مهاجرین از جمله کمپ چهارراهی قمبر و مناطق دیگر جان های خود را از دست دادند. با این انگیزه که میتوانیم در زمستان زندگی چندین انسان را نجات دهیم پروژه لحاف را آغاز نمودیم.

مردم عام از هر جای جهان برای راه اندازی این پروژه کمک های مالی مینمایند. ما آگاه هستیم که پروژه لحاف یک راه حل دایمی برای رفع ضرورت اولیه نیست از این لحاظ در کنار این پروژه ما کوشش داریم که شغل ایجاد شود مانند فراهم نمودن قرضه های کوچک که مردم میتوانند تجارت های کوچک را آغاز کنند و همچنان فراهم نمودن ضرورت های اولیه مردم توسط زراعت دایمی میتواند یک راه حل دایمی برای بقای بهتر مردم نیازمند باشد.

زمستان امسال ما قادر هستیم که به ۱۵۰۰ خانواده نیازمند مشتمل بر خانواده های مسکون در کمپ مهاجرین شهرک پولیس و خانواده های نیازمند دیگر لحاف توزیع کنیم.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s