معصومه حسینی

معصومه حسینی جوان رضاکار ۲۰ سال عمر داشته و محصل سال دوم دانشگاه است. رشته تحصیلی وی ریاضیات است. او از مهارت های ریاضی اش برای برآورد و استفاده بودجه برای مکتب بدون مرز اطفال سرک و همچنان برای طرح توزیع برنج و روغن برای شاگردان این مکتب و فامیل های شان کار میگیرد. معصومه باور دارد درحالیکه وضعیت بد سیاسی تضاد را به وجود آورده است کارکردهای رضاکاران صلح در نظرش بسیار مهم تلقی میشود یعنی کارهای شان برای ساختن یک محیط پاک و سرسبز، کاهش یافتن نابرابری اقتصادی و عملی کردن عدم خشونت بسیار مهم به حساب می آید.

معصومه میگوید:

ـ اگر ما یک کارنسبتن ناچیز اما مثبت انجام دهیم ما در حقیقت چیزی انجام میدهیم که یک ضرورت اساسی برای بشر شمرده میشود.

DSC_0160.JPG

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s