حقوق بشر = کمک به هر انسان

سال گذشته انجمن اجتماعی رضاکاران صلح افغانستان در روز جهانی صلح یعنی درروز دوم ماه میزان به صد کارگر غذا توزیع نمود که نمایان گر کمک به هر انسان می باشد. هدف این کمک ترویج حس تعاون و همدردی در بین خانواده بشر میباشد.

در سال جاری در روز جهانی صلح مکتب اطفال سرک رضاکاران صلح افغانستان به 45 شاگردان نابینا کمک کردند. این شاگردان از مکتب نابینایان کابل واقع سه راهی علاوالدین در روز چهار شنبه به تاریخ 2 میزان به مرکز انجمن آمده و کمک شان را از اطفال کار که در این مرکز درس میخوانند اخذ نمودند. این کمک شامل یک عدد پخش کننده صوتی و کارت حافظه بود تا این شاگردان نابینا درس های شان را با استفاده از حس شنوایی موثرتر ادامه دهند.

این شاگردان نابینا نیاز به کمک دارند که هر کس میتواند آنها را به نوعی کمک نمایند. کمک به یک نابینا کمک به تمام بشریت است.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s