مروه کریمی

مروه کریمی

========new-year-wish-for-a-green-equal-and-nonviolent-world

مروه کریمی جوان که هفده سال دارد یکی از اعضای فعال انجمن اجتماعی رضاکارن صلح افغانستان است. مروه در هماهنگ کردن دوخت چادر آبی و فروش آن نقش دارد. به روی این چادر های آبی لغت بدون مرز به هر دو زبان دری و انگلیسی با تار سفید دوخته می شود، این یکی از فعالیت های ارزنده انجمن به حساب می آید. مروه صادق کار کردن را دوست دارد. او احساس میکند که خودش باید یک مثال آن باشد.borderfree-dari-on-the-blue-scarves

مره از وقتی با انجمن اجتماعی رضاکاران صلح پیوسته است بعضی از دیدگاه هایش نسبت به اطرافش تغییر کرده است به خصوص تبعیض او در برابر دیگران و اندیشه او برای اینکه چگونه یک شهروند مسوول باشد.

borderfree-blue-scarf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s