برات خان

Barath leads Borderfree Atan Team.png

برات خان جوان بیست و دو ساله نزدیک به سه سال میشود که با جوانان رضاکار صلح کار مینماید.

برات محصل سال چهارم دانشکده ای حقوق می باشد. در چند ماه آینده او از دانشکده حقوق فارغ التحصیل می شود. برات خان مسوول تیم اتن در مرکز عدم خشونت بدون مرز است. برات خان رقص اتن ملی را در پانزده سالگی آموخت که در مناطق بیشتر افغانستان این رقص مروج است. در مرکز عدم خشونت بدون مرز برات خان خود را با انگیزه حس میکند زیرا او فکر میکند رقصیدن مردم را کمک میکند تا دیدگاه شان تغییر کند و اتن ملی افغان ها نشان دهنده اتحادی است که میتواند تمام ما را با هم به دور هم برقصاند و ما انسان ها با هم در کنار هم میتوانیم رقص کنیم و در محیط صلح آمیز زندگی کنیم.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s