امیر میرزایی

امیر میرزایی: امیر میرزایی ۱۹ سال عمر دارد و متعلم صنف یازده مکتب است.

امیر مسوول تیم فوتبال انجمن اجتماعی رضاکاران صلح افغانستان است. او تصمیم میگیرد که چی وقت، در کجا و توسط کی ها فوتبال به بازی گرفته شود. در تیم فوتبال بازیکنان نیاز به یک کاپیتان دارد که کار تیم را حمایت کند و بازی کنان را برای بازی برانگیزد اما امیر حیرت زده شد وقتی فهمید که در مرکز این انجمن هیچ رییس وجود ندارد و حالا باور دارد که کار یک نهاد بدون رییس امکان پذیر است.

امیر همچنان در باغچه صلح مرکز عدم خشونت بدون مرز فعالیت دارد.

امیر می خواهد فضایی را ایجاد کند که جامعه هر کس را اجازه دهد تا استعداد های شان را به نمایش بگذارند و توانایی های شان را اجرا کنند نه آنعده کسانی که به زور واسطه، فساد اداری یا خویش و قوم پرستی به جایی میرسند.

Amir coordinates Borderfree Soccer Club

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s